Search Taxon

Species with Images

This page provides a complete list to taxa that have images. Use the controls below to browse and search for images by family, genus, or species.
Browse by Family
Browse by Genus
Browse by Species
A|B|C|D|E|F|G|H
I|J|K|L|M|N|O|P|Q
R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
Scientific Name Search
Image Copyright Policy
Image Contributors
Image Search

Select a species to access available images
Actinote anteas
Adelpha basiloides
Adelpha cocala
Adelpha cytherea
Adelpha demialba
Adelpha fessonia
Adelpha heraclea
Adelpha iphiclus
Adelpha melanthe
Adelpha phiclus
Adelpha serpa
Adelpha tracta
Agraulis vanillae
Agrias amydon
Agrulis vanillae
Anartia amathea
Anartia fatima
Anartia jatrophae
Anthanassa ardys
Anthanassa drusilla
Anthanassa tulcis
Appias drucilla
Archaeoprepona demophon
Ascia monuste
Biblis hyperia
Brassolis isthmia
Caligo atreus
Caligo illioneus
Caligo memnon
Caligo telamonius
Caligo telamonius memnon
Callicore astarte
Callicore brome
Callicore lyca
Callicore pitheas
Castilia ofella
Catasticta teutila
Catasticta theresa
Catonephele mexicana
Catonephele numilia
Catonephele orites
Chlosyne erodyle
Chlosyne hippodrome
Chlosyne janais
Chlosyne lacinia
Chlosyne melanarge
Chlosyne narva
Cissia confusa
Cissia gomezi
Cissia hermes
Cissia pompilia
Cissia similis
Cissia themis
Cithaerias menander
Cithaerias pireta
Colobura dirce
Consul electra
Consul fabius
Cynthia virginiensis
Danaus eresimus
Danaus gilippus
Danaus gilippus thersippus
Danaus plexippus
Diaethria astala
Diaethria marchalii
Dircenna klugii
Dulcedo polita
Dynamine postverta
Dynamine tithia
Dynastor darius
Ectima erycinoides
Ectima rectifascia
Ectima thecla
Epiphile adrasta
Episcada salvinia
Eresia clio
Eryphanis automedon
Eryphanis polyxena
Eunica caelina
Eunica malvina
Euptoieta hegesia
Euptychia westwoodi
Fountainea halice
Ganyra josephina
Greta annette
Greta oto
Haetera macleannania
Hamadryas amphinome
Hamadryas arinome
Hamadryas februa
Hamadryas feronia
Hamadryas guatemalena
Hamadryas iphthime
Hermeuptychia harmonia
Hermeuptychia hermes
Historis acheronta
Historis odius
Hypanartia dione
Hypanartia kefersteini
Hypanartia lethe
Hypna clytemnestra
Itaballia demophile
Itaballia pandosia
Ithomia diasia
Ithomia heraldica
Janatella leucodesma
Junonia coenia
Junonia evarete
Junonia genoveva
Leptophobia aripa
Leptophobia caesia
Libytheana carinenta
Lycorea cleobaea
Lycorea halia
Lymanopoda euopis
Magneuptychia libye
Manataria hercyna
Marpesia berania
Marpesia chiron
Marpesia iole
Marpesia marcella
Marpesia merops
Marpesia petreus
Mechanitis polymnia
Mechanitis polymnia isthmia
Megeuptychia antonoe
Melete lycimnia
Melinaea lilis
Methona confusa
Morpho helenor
Morpho helenor marinita
Morpho menelaus
Morpho peleides
Myscelia cyaniris
Nica flavilla
Oleria paula
Oleria rubescens
Oleria vicina
Opsiphanes cassina
Oxeoschistus cothon
Pareuptychia ocirrhoe
Pedaliodes dejecta
Pereute charops
Phyllovates chlorophaea
Pierella helvetia
Pierella helvina
Pierella lena
Pierella luna
Pieriballia mandela
Precis evarte
Prepona omphale
Prisopus berosus
Pronophila timanthes
Pyrrhogyra neaerea
Pyrrhogyra otolais
Satyrotaygetis satyrina
Scada zibia
Selenophanes josephus
Siderone galanthis
Siproeta stelenes
Smyrna blomfildia
Taygetis andromeda
Taygetis leuctra
Taygetis thamyra
Tegosa anieta
Temenis laothoe
Tigridia acesta
Tithorea tarricina
Zaretis ellops
Zaretis itys