Tetrapterys tinifolia Triana & Planch.  
Family: Malpighiaceae
Tetrapterys tinifolia image