Rhynchosia erythrinoides Schltdl. & Cham.  
Family: Fabaceae
Rhynchosia erythrinoides image
Andrés Hernández  
Rhynchosia erythrinoides image
Andrés Hernández  
Rhynchosia erythrinoides image
Steven Paton  
Rhynchosia erythrinoides image
Steven Paton  
Rhynchosia erythrinoides image
Steven Paton  
Rhynchosia erythrinoides image
Rhynchosia erythrinoides image
Steven Paton