Pavonia dasypetala Turcz.  
Family: Malvaceae
majaguillo,  more...
Pavonia dasypetala image